Pàgina Principal


Emissió d'ones de ràdio Receptor d'Ona Mitja 
6. Com enviar informació amb ones de ràdio
 
Hi ha bàsicament dues maneres, la modulació d'amplitud (AM) i la modulació de freqüència (FM). Quan algú parla o toca un instrument s'emeten ones acústiques de freqüències compreses entre els 20 i els 20KHz. Quan aquestes ones arriben a un micròfon es genera un corrent altern amb les mateixes freqüències. Aquest corrent s'amplifica mitjançant un preamplificador i un amplificador. A la sortida de l'amplificador tenim doncs un corrent altern potent que correspon a música i/o a veu humana.

Com incorporem aquest corrent altern al corrent d'alta freqüència que en principi tenim a l'antena?

Suposem que som "Onda Cero Barcelona" emetent ones de freqüència = 540kHz. A l'antena podem tenir un voltatge que oscil·la tan ràpidament com aquest:
 

Ona portadora

En aquest gràfic podem veure una corba sinusoidal molt comprimida. Ara suposeu que en aquest moment algú vol emetre un so molt agut, que prové per exemple d'un instrument musical, d'uns 10kHz de freqüència. A la sortida del sistema format per un micròfon + preamplificador + amplificador podem tenir:

Ona moduladora


Si l'oscil·lador d'alta freqüència (en aquest cas de 540 kHz) fos capaç d'oscil·lar amb més amplitud quan li arriba un senyal positiu de l'amplificador i amb menys força quan li arriba un senyal negatiu, el que ens quedaria seria una oscil·lació que tindria aquest aspecte:


Ona modulada

D'això en diem modulació d'amplitud. Fixem-nos que una ona d'alta freqüència (que rep el nom d'ona portadora) és modulada per una altre ona de freqüència molt més baixa (que rep el nom d'ona moduladora). Aquesta ona modulada és la que és emesa en una emissora AM. Així doncs esquemàticament el que fem és el següent:

Modulació


Anem a veure un exemple real amb imatges procedents d'un osciloscopi que mesura el voltatge entre l'antenna i el terra en un receptor com que el que es descriu en el proper apartat i que tenia sintonitzada "Radio Barcelona" que emet amb una freqüència de 666kHz. L'escala de temps era de 0,5ms per divisió (això suposa a la pantalla veiem l'evolució del voltatge durant un periode de temps de 5ms) i l'escala del voltatge era de 2mV.

En un instant en que ningú parla i sense cap musica de fons el que es veu a l'oscil·loscopi és:
 
 


Si l'escala de temps fos més petita podriem veure una sinusoide d'amplitud constant. Com que l'escala de temps és relativament gran el que veiem és una sinusoide molt i molt apretada, tant apretada que ni tant sols es veu la sinusoide (Si intentes dibuixar una sinusoide molt apretada d'amplitud constant et sortirà el que es veu a l'imatge).

Quan el locutor parla es veu una succecessió d'imatges molt ràpida, alguns exemples:
 
 


En aquestes imatges es pot veure perfectament la modulació en amplitud del senyal de 666 kHz.

Si vols veure la variació d'aquestes imatges al mateix temps que s'escolta el locutor, baixat aquest video.
  Un exemple d'emissora AM molt senzill és el de la següent fotografia:


Amb un sistema així es pot emetre en AM qualsevol senyal que entri per la regleta on estan connectats els cables groc i verd. En aquest cas s'hi ha connectat un circuït d'una postal de felicitació. Una emissió amb una emissora d'aquest estil, amb una bona connexió a terra i amb un cable d'antenna prou llarg, es pot detectar l'emissió a distàncies superiors a 100m.
  
En una emissora FM en lloc de variar l'amplitud es varia la freqüència, En una emissora de FM,  l'oscil·lador d'alta freqüència oscil·la amb més freqüència quan li arriba un senyal positiu de l'amplificador i amb menys freqüència quan li arriba un senyal negatiu.
 
 

Emissió d'ones de ràdio Receptor d'Ona Mitja