Torna a l'índex El Micròfon

 


1. CORRENT ALTERN1.1 Corrent Elèctric. Elements d'un circuït elèctric:
 

En un circuit elèctric hi trobem:


Circuït


1.2 Tipus de Corrent Elèctric
 

En un circuit com el que hem comentat abans, el voltatge del generador es pot considerar que és constant i el sentit del corrent elèctric és sempre el mateix.

En un generador de corrent altern, com els que hi ha a les centrals elèctriques, el voltatge que es genera no és constant, sino que va canviant en el temps.

En un endoll, durant 10 ms, un dels cables es comporta com a pol positiu i l'altre com a negatiu.


Corrent Altern

Després, durant els 10 ms següents, la polaritat canvia, és a dir, el cable que es comportava com a pol positiu passa a ser negatiu i el negatiu passa a ser positiu. De la mateixa manera, el sentit del corrent també va canviant de direcció.

En el primer dels dibuixos, diem que el voltatge és positiu, i en el segon, diem que el voltatge és negatiu. El voltatge no passa bruscament de ser positiu a ser negatiu, si no que el canvi és molt suau, com ara veurem.

Anem a representar un corrent altern gràficament. Si en l'eix de les Y representem el voltatge en Volts i en el de les X representem els temps en milisegons tindrem:Corrent Altern

 
Veiem que el voltatge va oscil·lant i cada oscil·lació dura 20 ms. Del temps que dura una oscil·lació en diem periode i es representa amb la lletra T. Tenim doncs T = 20 ms.

Del nombre d'oscil·lacions que es produeix en un segon en diem freqüència i es pot representar amb la lletra f. La freqüència es pot calcular fàcilment a partir del periode, doncs f = 1/T. La freqüencia indica el nombre d'oscil·lacions per segon i la unitat de freqüència s'anomena Hertz i es representa com Hz. En un endoll tindrem f = 1/20ms = 50Hz. En un endoll doncs, el voltatge oscil·la 50 vegades per segon.

Torna a l'índex El Micròfon