10. Firewall

Proxy, NAT, Firewall


Aquest apartat és una ampliació de l'apartat Proxy Server, que prenem com a punt de partida.
Es convenient familiaritzar-se una mica més amb el comandament iptables.
Aquí trobareu una mica més d'informació.

El que farem ara és ampliar el script que ja havíem fet servir, ampliant el seu ús a tres tipus de regles: input, output and forwarding:

INPUT:      Trafic destinat al servidor mateix.
FORWARD:    Tràfic amb origen remot i destinació remota.
OUTPUT:      Tràfic generat al servidor amb destinació local o remota.

Utilitzarem el següent script:

#!/bin/sh

#  IPTABLES  FIREWALL  script for the Linux 2.4 kernel.
#  This script is a derivitive of the script presented in
#  the IP Masquerade HOWTO page at:
#  www.tldp.org/HOWTO/IP-Masquerade-HOWTO/stronger-firewall-examples.html
#  It was simplified to coincide with the configuration of
#  the sample system presented in the Guides section of
#  www.aboutdebian.com
#
#  This script is presented as an example for testing ONLY
#  and should not be used on a production firewall server.
#
#    PLEASE SET THE USER VARIABLES
#    IN SECTIONS A AND B OR C

echo -e "\n\nSETTING UP IPTABLES FIREWALL..."


# === SECTION A
# -----------   FOR EVERYONE

# SET THE INTERFACE DESIGNATION AND ADDRESS AND NETWORK ADDRESS
# FOR THE NIC CONNECTED TO YOUR _INTERNAL_ NETWORK
#   The default value below is for "eth0".  This value
#   could also be "eth1" if you have TWO NICs in your system.
#   You can use the ifconfig command to list the interfaces
#   on your system.  The internal interface will likely have
#   have an address that is in one of the private IP address
#   ranges.
#       Note that this is an interface DESIGNATION - not
#       the IP address of the interface.

# Enter the designation for the Internal Interface's
INTIF="eth1"

# Enter the NETWORK address the Internal Interface is on
INTNET="192.168.2.0/24"

# Enter the IP address of the Internal Interface
INTIP="192.168.2.1/24"# SET THE INTERFACE DESIGNATION FOR YOUR "EXTERNAL" (INTERNET) CONNECTION
#   The default value below is "ppp0" which is appropriate
#   for a MODEM connection.
#   If you have two NICs in your system change this value
#   to "eth0" or "eth1" (whichever is opposite of the value
#   set for INTIF above).  This would be the NIC connected
#   to your cable or DSL modem (WITHOUT a cable/DSL router).
#       Note that this is an interface DESIGNATION - not
#       the IP address of the interface.
#   Enter the external interface's designation for the
#   EXTIF variable:

EXTIF="eth0"


# ! ! ! ! !  Use ONLY Section B  *OR*  Section C depending on
#  ! ! ! !   the type of Internet connection you have.
# ! ! ! ! !  Uncomment ONLY ONE of the EXTIP statements.


# === SECTION B
# -----------   FOR THOSE WITH STATIC PUBLIC IP ADDRESSES

   # SET YOUR EXTERNAL IP ADDRESS
   #   If you specified a NIC (i.e. "eth0" or "eth1" for
   #   the external interface (EXTIF) variable above,
   #   AND if that external NIC is configured with a
   #   static, public IP address (assigned by your ISP),
   #   UNCOMMENT the following EXTIP line and enter the
   #   IP address for the EXTIP variable:

EXTIP="192.168.1.19"# === SECTION C
# ----------   DIAL-UP MODEM, AND RESIDENTIAL CABLE-MODEM/DSL (Dynamic IP) USERS


# SET YOUR EXTERNAL INTERFACE FOR DYNAMIC IP ADDRESSING
#   If you get your IP address dynamically from SLIP, PPP,
#   BOOTP, or DHCP, UNCOMMENT the command below.
#   (No values have to be entered.)
#         Note that if you are uncommenting these lines then
#         the EXTIP line in Section B must be commented out.

#EXTIP="`/sbin/ifconfig ppp0 | grep 'inet addr' | awk '{print $2}' | sed -e 's/.*://'`"


# --------  No more variable setting beyond this point  --------


echo "Loading required stateful/NAT kernel modules..."

/sbin/depmod -a
/sbin/modprobe ip_tables
/sbin/modprobe ip_conntrack
/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
/sbin/modprobe ip_conntrack_irc
/sbin/modprobe iptable_nat
/sbin/modprobe ip_nat_ftp
/sbin/modprobe ip_nat_irc

echo "    Enabling IP forwarding..."
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

echo "    External interface: $EXTIF"
echo "       External interface IP address is: $EXTIP"
echo "    Loading firewall server rules..."

UNIVERSE="0.0.0.0/0"

# Clear any existing rules and setting default policy to DROP
iptables -P INPUT DROP
iptables -F INPUT
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -F OUTPUT
iptables -P FORWARD DROP
iptables -F FORWARD
iptables -F -t nat

# Flush the user chain.. if it exists
if [ "`iptables -L | grep drop-and-log-it`" ]; then
   iptables -F drop-and-log-it
fi

# Delete all User-specified chains
iptables -X

# Reset all IPTABLES counters
iptables -Z

# Creating a DROP chain
iptables -N drop-and-log-it
iptables -A drop-and-log-it -j LOG --log-level info
iptables -A drop-and-log-it -j REJECT

echo -e "     - Loading INPUT rulesets"

#######################################################################
# INPUT: Incoming traffic from various interfaces.  All rulesets are
#        already flushed and set to a default policy of DROP.
#

# loopback interfaces are valid.
iptables -A INPUT -i lo -s $UNIVERSE -d $UNIVERSE -j ACCEPT

# local interface, local machines, going anywhere is valid
iptables -A INPUT -i $INTIF -s $INTNET -d $UNIVERSE -j ACCEPT

# remote interface, claiming to be local machines, IP spoofing, get lost
iptables -A INPUT -i $EXTIF -s $INTNET -d $UNIVERSE -j drop-and-log-it

# remote interface, any source, going to permanent PPP address is valid
iptables -A INPUT -i $EXTIF -s $UNIVERSE -d $EXTIP -j ACCEPT

# Allow any related traffic coming back to the MASQ server in
iptables -A INPUT -i $EXTIF -s $UNIVERSE -d $EXTIP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT


#  OPTIONAL:  Uncomment the following two commands if plan on running
#             an Apache Web site on the firewall server itself
#
#echo -e "      - Allowing EXTERNAL access to the WWW server"
#iptables -A INPUT -i $EXTIF -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -p tcp -s $UNIVERSE -d $EXTIP --dport 80 -j ACCEPT


# Catch all rule, all other incoming is denied and logged.
iptables -A INPUT -s $UNIVERSE -d $UNIVERSE -j drop-and-log-it


echo -e "     - Loading OUTPUT rulesets"

#######################################################################
# OUTPUT: Outgoing traffic from various interfaces.  All rulesets are
#         already flushed and set to a default policy of DROP.
#

# loopback interface is valid.
iptables -A OUTPUT -o lo -s $UNIVERSE -d $UNIVERSE -j ACCEPT

# local interfaces, any source going to local net is valid
iptables -A OUTPUT -o $INTIF -s $EXTIP -d $INTNET -j ACCEPT

# local interface, any source going to local net is valid
iptables -A OUTPUT -o $INTIF -s $INTIP -d $INTNET -j ACCEPT

# outgoing to local net on remote interface, stuffed routing, deny
iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -s $UNIVERSE -d $INTNET -j drop-and-log-it

# anything else outgoing on remote interface is valid
iptables -A OUTPUT -o $EXTIF -s $EXTIP -d $UNIVERSE -j ACCEPT

# Catch all rule, all other outgoing is denied and logged.
iptables -A OUTPUT -s $UNIVERSE -d $UNIVERSE -j drop-and-log-it


echo -e "     - Loading FORWARD rulesets"

#######################################################################
# FORWARD: Enable Forwarding and thus IPMASQ
#          Allow all connections OUT and only existing/related IN

iptables -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIF -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i $INTIF -o $EXTIF -j ACCEPT

# Catch all rule, all other forwarding is denied and logged.
iptables -A FORWARD -j drop-and-log-it

# Enable SNAT (MASQUERADE) functionality on $EXTIF
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j SNAT --to $EXTIP

echo -e "    Firewall server rule loading complete\n\n"


Anem a descriure els paràmetres introduïts al script:

Secció A

Internal interface designation (INTIF);     INTIF="eth1"
Internal network address      (INTNET);    
INTNET="192.168.2.0/24"
Internal interface IP address  (INTIP);     INTIP="192.168.2.1/24"
External interface designation (EXTIF);     EXTIF="eth0"

Secció B

Static IP address
of external interface (EXTIP);  EXTIP="192.168.1.19"

Fixem-nos en l'acció 'drop-and-log-it' a les regles 'catch all'.
Els missatges generats pel comandament IPTABLES es poden veure al fitxer

/var/log/messages

i també a la consola. Aquests missatges inclouen les adreces IP de la font i la destinació dels paquets descartats.

La línia UNIVERSE="0.0.0.0/0" significa "qualsevol adreça".


Una bona disposició dels elements d'un sistema que es pot protegir de manera òptima és la que es veu a les figures:


Disposició d'un sistema ben protegit


Establirem una part de la xarxa com a DMZ, (demilitarized zone). Això voldrà dir que el tallafocs interior haurà de permetre l'accés exterior de determinats ordinadors. A més hem de permetre un accés restringit a determinats ports que haurà de ser dirigit de manera preestablerta a determinats ordinadors. Aquesta última funció reb el nom de PAT, (Port Address Translation). Expliquem aquestes qüestions al següent apartat.

DMZ i PAT


Ara definim un nou paràmetre, la IP del servidor, i ho afegim a la secció de definició de variables a l'inici del script

# === EXTRA PER A DMZ / PAT
# IP estàtica del servidor

SERVERIP = "192.168.2.12"


i després substituïm l'ultim apartat del final del script per a poder redireccionar els paquets al port 80 al nostre servidor:


#######################################################################
# FORWARD: Enable Forwarding and thus IPMASQ
#          Allow all connections OUT and only existing/related IN

iptables -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIF -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i $INTIF -o $EXTIF -j ACCEPT

# Allow forwarding of incoming Port 80 traffic to DMZ Web server
iptables -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIF -d $SERVERIP -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

# Catch all rule, all other forwarding is denied and logged.
iptables -A FORWARD -j drop-and-log-it

# Enable SNAT (MASQUERADE) functionality on $EXTIF
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j SNAT --to $EXTIP

# Enable DNAT port translation to DMZ Web server
iptables -t nat -A PREROUTING -i $EXTIF -d $EXTIP -p tcp --dport 80 -j DNAT --to $SERVERIP

echo -e "       Firewall server rule loading complete\n\n"Després en un terminal posem les coses a lloc

cp firewall.txt /etc/init.d/firewall.sh
chmod 755 /etc/init.d/firewall.sh


i executem el script:

sudo  /etc/init.d/firewall.sh

I funciona!!!


(*) The ESTABLISHED keyword in the rule that fowards packets from the External (Internet) interface to the Internal (LAN) interface limits incoming traffic to that which is a "response" to a previously sent outgoing request (a Web page coming back from a browser request for example).


Si necessiteu resoldre algun dubte, poseu-vos en contacte a través d'aquest enllaç.