Components Electrònics  

LES RESISTÈNCIES RESISTÈNCIES FIXES
Són elements passius que presenten oposició al pas del corrent elèctric. Es fan servir per reduir el corrent que pot circular per un punt del circuit o per dividir el valor total de la tensió. El grau d’oposició que pot presentar la resistència es mesura en ohms (Ω) i s'indica sobre la pròpia resistència mitjançant un codi de colors:


Resistències
 
RESISTÈNCIES VARIABLES: ELS POTENCIÒMETRES

Els potenciòmetres són resistències que permeten variar el seu valor en funció de les necessitats. Serveixen, per exemple, per variar el volum d’un aparell de música, la intensitat lluminosa d’una bombeta, la velocitat d’un motor, etc.
  Potenciòmetres


Si voleu aprendre més coses sobre resistències, clikeu aquí