Biologia 1r Batxillerat

Curs 2021-2022

Enginyeria genètica i

biotecnologia


Presentacions de classe

-
Enginyeria genètica i biotecnologia. Tècniques. Producció de còpies de DNA
- Clonació d'un gen. Ampliació. Marcadors de selecció
- Enginyeria genètica i biotecnologia. Proteïnes, vacunes, gens en humans
- Enginyeria genètica i biotecnologia. Animals i plantes transgènics
- Enginyeria genètica i biotecnologia: Clonació i cel·lules mare
- Activitats. Enginyeria genètica i biotecnologia
- Tècnica: electroforesi en gel.
- Tècnica: hibridació amb una sonda d'àcid nucleic.

Animacions d'interès

- Experiment senzill d'enginyeria genètica (arxiu flash Mc Graw Hill)
- Endonucleases de restricció (arxiu flash Mc Graw Hill)
- Clonació d'un gen mitjançant un plasmidi (font, editorial medica Panamericana)
- Pasos en la clonació d'un gen (arxiu flash Mc Graw Hill)
- El plasmidi Ti (arxiu flash Mc Graw Hill)
- Reacció en cadena de la polimerasa (arxiu flash Mc Graw Hill)
- Producció d'insulina (arxiu flash Mc Graw Hill)
- Transgènics (arxiu flash Mc Graw Hill)
-
DNA ligasa  (imatge gif)
-
Actuació enzims restricció (imatge gif)

Altres recursos (arxius en pdf)

- Genética aplicada. Ingeniería genética. Presentación (fuente Sanchez Guillen IES Pando Oviedo)
- Genética aplicada. Ingeniería genética. Dossier (fuente Sanchez Guillen IES Pando Oviedo)
- Quan els òrgans deixen de funcionar (Capítol 1 del llibre Òrgans a la Carta de David Bueno U.B. Arxiu en pdf)
- Cèl·lules mare, clonatge terapeutic i medicina regenerativa (Presentació David Bueno, UB)
- El clonatge reproductiu (Capítol 5 del llibre Òrgans a la Carta de David Bueno U.B)
- Plantas transgénicas (Dossier de Trinidad Sanchez ciencias Montevideo)
- El proceso de clonación terapéutica en humanos (Artículo de El Periódico de Catalunya)
- Poster genoma humà (Human Genom Project Information Archive)

Enllaços web d'interès

-
La ingeniería genética (B.log.ia 2.0)
- Las herramientas de la Ingeniería genética (Unidad didáctica optativa de bachillerato. Junta de Andalucía bachillerato)
- Biotecnología y ingeniería genética (Web Proyecto Biosfera 2º de bachillerato)
- Clonación de un fragmento de DNA (Web para estudiantes de medicina y ciencias de la salud www.futuremedicos.com)Tornar


Cinta Alemany (maleman1@xtec.cat)


pàgina en actualització
Pàgina en procés continu d'actualització.
Última actualització Maig 2022